نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، جهادگران، کارآفرینی، بسیج سازندگی، خوزستان