به یاد سردار دلها، سردار سلیمانی، اهدا یادبود، بسیج سازندگی، خوزستان،