به یاد سردار دلها، مراسم شب شعر، بسیج دانشجویی، بسیج سازندگی، خوزستان،