آزاد سازی پرندگان، سالگرد سردار دلها، سردار سلیمانی، بسیج سازندگی، خوزستان