کارآفرین، اشتغالزایی، صنایع تبدیلی، بسیج سازندگی،خوزستان،

ترشی خوردند و کارآفرین شدند

کارگاه های کوچک صنایع تبدیلی و زود بازده، جایی که روزنه ای برای امید اقتصاد خرد نهفته است، سیستمی از خانه به خانه، سرشار از عطر و بوی زندگی.   گفتگو داشتیم با جوان کارآفرین رامشیری که از دل کارگاه کوچکش سفره مردم را رنگین می کند و عطر ترشی های خانگی اش مزه غذاها را به کام مردم دلنشین می کند.  …